Nie można zabijać ludzi

Tolstoy Center for Nonviolence

Lis 17, 2020

W naszym życiu іstnieją przestępstwa, które bezzwłocznie dewaluują wszystkie nasze dobre działanie i przedsięwzięcia. To utrzymanie wojska, policji i innych służb siłowych, zapewniających nasze biezpieczeństwo poprzez grożenie, więzienie, okaleczanie i zabijanie ludzi.

Jednocześnie nie potrzebując brać udział w zabójstwach dla zachowania życia, terytorium i porządku, ludzie szukają i znajdują alternatywne możliwości i sposoby ochrony. O niektórych z nich można przeczytać poniżej.

Jak przestać potrzebować i uczestniczyć w zabijaniu i okaleczaniu ludzi

Pokora i dobroć

Tutaj i poniżej pokora oznacza, oczywiście, nie pokorę wobec zła, ale umiejętność odnosić się do każdego człowieka ze spokojem (zaspokojenie), niezależnie od jego własnych słów i czynów. Pokora przerywa rozpowszechnienie zła, nie pozwalając mu przechodzić się z jednej osoby na drugą. Jest to umiejętność, z tego wynika, że można ją rozwijać przy odpowiednim podejściu i należytej staranności. Jednak najczęściej nie wygląda to na uformowaną własność ale jako proces formowania z jego wzlotami i upadkami.

 1. Pokora w chrześcijańskim rozumieniu. Rezultat sposobu życia, w podstawie którego położona miłość do Boga przez Chrystusa i troska o innych. Pokorny chrześcijanin wierzy w życie wieczne (z czego i pochodzą jego słowa i uczynki) i nie czeka nagród w życiu ziemskim. Teoria jest zrozumiała poprzez Ewangelie; praktyka – poprzez modlitwę, askezę i pracę. Więc głębsza wiara prawdopodobnie doprowadza do większej pokory – jednakże, przynieść dobre owoce mogą nawet pierwsze kroki do Chrystusa:
  • wyznawać Go jako nauczyciela
  • mieć nadzieje dla Niego jak dla proroka
  • wierzyć Mu jako Synowi Bożemu
 2. Najpełniejszym opisem znanych do naszego czasu praktyk pokory, miłości i dobroci można uważać monografie Pitirima Sorokina Drogi i siła miłości. Typy, faktory i metody transformacji moralnej, 1954
 3. Pokorą w życiu codziennym jest przyjmować ludzi że spokojem, nie odpowiadać złem za zło, nie denerwować się/nie złościć się, zapobiegać jednostronnej dobroci (skierowanej tylko na członków rodziny/rodu/kolektywu). Taką pokorę, jeśli nie jest ona wyraźną naturalną cechą osoby, można osiągnąć na różne sposoby albo przez ich kombinację:
  • poprzez metody i praktyki psychologiczne (zarządzanie emocjami, samokontrola,komunikacja bezkonfliktowa)
  • zmieniając krąg komunikacji, zmniejszając lub zwiększając liczbę kontaktów (w zależności od rodzaju osoby i konkretnej sytuacji)
  • poprzez niezależność i autonomię stylu życia, spójrz Styl życia
  • poprzez terapię, psychoterapię, psychokorekcję

Do dodatkowych metod, wyrabiających stan spokoju, można odnieść niektóre praktyki religij Azji Południowo-Wschodniej (Buddyzm, dżinizm, hinduizm): medytacje, joge itd. Aby usunąć agresję, można zastosować wszystkie rodzaje niekonkurencyjnych aktywności fizycznych (od treningu i wzmocnienia zdrowia po jakąkolwiek twórczą prace fizyczną).

Środki ochrony

Środki ochrony przeciw agresji fizycznej można warunkowo podzielić na 2 typy według rezultatów działania:

 1. pogorszenie stanu napastnika – daje szybki rezultat, ale negatywne długoterminowe konsekwencje (przykłady: broń palna i stalowe ramiona)
 2. polepszenie stanu napastnika – daje powolny rezultat, ale pozytywne długoterminowe konsekwencje (przykłady: pokora, oświecenie, edukacja)

Oddziaływania, które zostaną omówione poniżej, należą do pierwszego rodzaju: one osłabiają agresora fizycznie i moralnie. Ale w tym samym czasie starają się to zrobić dbając o jego życie i zdrowie tak bardzo, jak to możliwe.

Środki ochrony osobistej

 • sztuki walki zorientowane na obronę (aikido, sambo (nie walki) itp.)
 • indywidualne środki specjalne (pieprz, gaz, światło, dźwięk itp.)
 • środki techniczne: webkamery, sygnalizatory/trackery, sygnalizacja dowolnego rodzaju i celu (osoba/zwierzę, dom/podwórko/biuro, drogi/działki), odstraszacze (akustyczne i inne)
 • mechaniczne środki ochrony biernej (zamki, płoty, przeszkody itp.)
 • publikacja/ogłoszenie
 • przeprowadzka/emigracja

Środki ochrony kolektywnej

Wykaz badań, rozwoju i próbek nieśmiercionośnego sprzętu ochronnego jest szczegółowo opisany w raportach:

 1. European Working Group on Non-Lethal Weapons (1998 - obecnie)
 2. Bradford Non-Lethal Weapons Research Project (1997 - 2007)

Nie są to w pełnym sensie inicjatywy bez przemocy ponieważ w większości przypadków:

 • są projektowane jako broń a nie środki obrony – jak rezultat mogą być wykorzystane do ataku
 • nie ma gwarancji że będą nietraumatyczne i nieśmiercionośne
 • głównym klientem i sponsorem badań i prototypów sprzętu, jak również następnej produkcji jest państwo (niemożliwe kontrolować, mogą i będą wykorzystywane do represji)
 • są opracowywane w tych samych miejscach i tymi samymi specjalistami co tradycyjne rodzaje broni (brak zaufania)

Dodatkowo – ochrona bierna (schroniska i infrastruktura dla nich). Osobno – miejsca pozbawienia wolności, patrz Edukacja i wychowanie.

Edukacja i wychowanie

Uwaga Najważniejszym składnikiem dowolnego pokojowego procesu edukacyjnego jest, między innymi, uformowanie w uczniach poczucia nieprzyjęcia i nie akceptowania oficjalnie stosowanych środków i metod przemocy w obronie. "Edukacja pokojowa", która pozwala wykorzystanie uzasadnionej przemocy, faktycznie oszukuje i dezorientuje swoich uczniów – zamiast tego żeby uformować w nich zrównoważony, pozbawiony przemocy światopogląd.

Działalność pedagogiczną (łącznie z metodologią, przygotowaniem i samym procesem), skierowaną na wychowanie współistnienia pokojowego, można warunkowo podzielić na dwie główne grupy wiekowe i mniejszą, odrębną grupę osób o dewiantnym zachowaniu:

 1. Dzieci. Formy edukacji:
  • najmniej efektywne – zajęcia jednorazowe (lekcje życzliwości, przebaczenia, tolerancji, dziękczynienia)
  • efektywne – regularne ćwiczenia praktyczne z nauczycielem-psychologiem (rozwijanie empatii, zwalczanie drażliwości, wyrabianie nawyków pokojowego rozwiązywania sporów)
  • najbardziej efektywne – programy kompleksowe/metody/systemy (pedagogika Montesori, skandynawski system edukacji itp.)
 2. Młodzież i dorośli ludzie. Format ćwiczenia – kursy/szkolenia/warsztaty/seminaria:
 3. Potencjalni ludzie antyspołeczni. Wychowanie i korygowanie zachowań (Nils Christie ).

Długoterminowy projekt, do którego warto zachęcać, zaaranżował pracę, albo zapoczątkował pracę z byłymi członkami sił zbrojnych i policjantami. Mając na celu pomóc im adoptować się do normalnego życia beż użycia przemocy. Włączając ich w pokojową integrację i bezpośredni udział w pomocy osobom dotkniętym ich działaniami.

Prawo i prawa

Żadna z inicjatyw wymienionych poniżej nie jest "bez przemocy" w pełnym tego słowa znaczeniu, bo jakiekolwiek prawo potrzebuje swojej obrony. Niemniej jednak, jako pierwsze kroki:

 1. Stosowanie nowoczesnych form opodatkowania i opór podatkowy:
  • "suwerenność podatkowa" – to jest kombinacja mechanizmów Voluntary taxation i Tax choice która zakłada możliwość wyboru przez osobę fizyczną konkretnych podatków (lub ich kategorii) dla spłaty, aż do pełnej odmowy. Wielkość otrzymanych usług publicznych w takim razie odpowiada kwocie i kategorii podatków. To pozwala wyrzucić utrzymanie siłowego bloku i powiązanych segmentów przemysłu, nauki i edukacji z wydatków konkretnej osoby (jak również innych nieodpowiednich wydatków).
  • odmowa dostarczenia siłowego bloku w ramach płynnego systemu podatkowego (w przypadku, kiedy można oczywiście wydzielić tę część wydatków w ogólnej sumie podatków), zob. Świadoma odmowa płacenia za wydatki wojskowe
  • uformowanie pokojowego funduszu podatkowego ze środków podatników, zob. tamże
  • realizacja pokojowego mechanizmu podatkowego na kształt ASC (alternatywnej służby cywilnej), zob. Pokojowy Podatek Alternatywny
 2. Ograniczenie organów ścigania według bezpośrednich obowiązków, wyposażenia i broni. Przykładowe ograniczenia: 18 krajów na świecie, w których policja nie nosi broni palnej (m.in. Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Nowa Zelandia), a także Kostaryka: 70 lat bez wojska.
 3. Dobrowolne zrzeczenie się obywatelstwa, przepisanego przy urodzeniu. Przykłady spraw zakończonych sukcesem (USA) and niepowodzeniem (RF). Wyjście z obywatelstwa bez gwarancji przejęcia obywatelstwa innego państwa nie może zostać wdrożone, jeśli państwo podpisało albo orientuje się na Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie i/albo Konwencji ONZ w sprawie ograniczania bezpaństwowości.
 4. Ochrona praw osób odmawiających służby wojskowej ze względu na wiarę i sumienie. Lokalne agencji prawne i wyspecjalizowane organizacje pozarządowe (jeśli w kraju istnieją odpowiednie ustawy prawne) lub przedstawiciele partij politycznych, aktywiści i prasa (jeśli nie ma takich ram).

A także stopniowa rezygnacja z rozwoju instytucji, których wzmocnienie osłabia duchową bliskość między ludżmi i stoi na przeszkodzie ich duchowej jedności:

 • instytutu demokracji jako formy ustroju społecznego, która generuję obrazę, oburzenie, irytację (aż do otwartej złości) u mniejszości, która jest zmuszona do przyjęcia decyzji większości;
 • instytutu władzy, bieżące pełnomocnictwa której (wysyłać ludzi zabijać) powinni być zwinięte do administracyjnych i gospodarczych funkcji, natomiast decyzji nosić tylko i wyłącznie charakter zaleceń;
 • instytutu prawa, który próbuje zamienić miłość ustawami.

Tendencje o których wspomina się wyżej w ograniczonym zakresie można zaobserwować w przypadku małych społeczności, powstałych pod wpływem wiary, idei czy naturalnie, zob. Styl życia.

Oświecenie

Zrównoważone produkty edukacyjne XXI wieku, orientowane na poznawanie historii niestosowania przemocy (etap początkowy) i jego nowoczesne trendy (scena główna):

 • literatura, która otwiera nowe imiona i podstępy do niestosowania przemocy (księgi i publikacji Center for Global Nonkilling , biblioteka Poza przemocą itd.)
 • regularne publikacje w prasie i Internecie (biuletyny organizacji publicznych, katalog Centrum Tołstoja itp.)
 • treści video i audio (programy telewizyjne, YouTube, podcasty)

Ekonomia i biznes

Efektywne rozwiązanie zadania masowego zatrudnienia spoleczno-ekonomicznego dla grupy mężczyzn w wieku produkcyjnym z zaspokojeniem potrzeb:

 • samoakceptacji fizycznej
 • zewnętrznych atrybutów szacunku/uznania i własnej wartości
 • liderstwa albo władzy, z zauważaniem chęci i potrzeby łączenia w grupy
 • wejścia w system hierarchii, jak również wykonaniu poleceń

Przykłady zatrudnienia:

 1. obrona cywilna (środkami bezkrwawymi, zob. Środki obrony)
 2. budownictwo, remont, utrzymanie zasobów mieszkaniowych i niemieszkalnych, infrastruktury
 3. obrona cywilna i służby ratownicze (profilaktyka i reagowanie na sytuacje awaryjne)
 4. organizacja pomocy dzieciom, chorym, osobom starszym
 5. rozwój zasobów i terytoriów
 6. spółdzielnie pracy fizycznej itp.

Rozwiązywanie konfliktów

Utrzymanie pokoju związane jest z konfliktami u podstaw których zazwyczaj są bardzo brzydkie powody: zazdrość, pycha, poczucie narodowej wyższości i inne w tym rodzaju. Dlatego najważniejszą umiejętnością rozjemcy będzie psychiczna wytrzymałość: nie ulegać gniewu i rozpaczy przy codziennym kontakcie z ludzkimi wadami i słabościami.

Natomiast nawet doświadczony rozjemca nie może gwarantować że swoim pośrednictwem (a czasem po prostu obecnością) on nie stworzy, nie sprowokuje czy nie założy podstawy dla innych, może jeszcze większych i strasznych, kłopotów. Dla tego w życiu realnym utrzymywanie pokoju sprowadza się najczęściej do rozwiązywania konfliktów "tutaj i teraz" Bez żadnych gwarancji tego że one nie powtórzą się znowu.

 1. Rozwiązywanie konfliktów w praktyce. Rozwój i zastosowanie umiejętności interakcji werbalnej i fizycznej (źródła: doświadczenie życiowe, talent, szkolenie specjalne):
  • rozwój umiejętności pokory (zob. Pokora i dobroć) do umiejętności pokojowego rozwiązywania sporów domowych, twierdzeń i sprzeczności
  • rozwiązywanie konfliktów w zespołach (psycholodzy/konfliktolodzy/facylitatorzy/mediatorzy, przykład przygotowania: Deep Democracy Institute )
  • globalne rozwiązywanie konfliktów:
 2. Zdalny wpływ. Dostępność i wykorzystanie zdolności niewerbalnego/metafizycznego oddziaływania lub odbicia negatywnego działania (wnioski na podstawie istniejących danych o wpływach na odległość).
 3. Pomoc duchowa. Przejawy wszelkiego rodzaju wpływów w wyniku pomocy duchowej i wsparcia z góry, łącznie z rozwiązywaniem konfliktów bez udziału stron.

Styl życia

Uwaga Zachowaj ostrożność w stosunku do wszelkich grup społecznych i jednostek, którzy przekładają swoją wiarę, poglądy a ideały ponad dobroć i miłosierdzie; tych, którzy wyznają jednostronną życzliwość (skierowaną wyłącznie do członków grupy); którzy są niezwykle „medialne” lub, wręcz przeciwnie, szczelnie zamknięte.

Wspólnoty zbudowane na zasadach autonomii, niestosowania przemocy, ascezy/umiaru/bezpretensjonalności i dystansu od pokus:

 1. kierownictwo duchowe i praktyczne: Tołstojowie, wspólnoty Edina Balu itp.
 2. kierownictwo religijne i praktyczne: amisze, mennonici, doukhoborowie, kwakrzy itp.
 3. mieszkańcy terytoriów i osady, gdzie w sposób naturalny rozwinął się pokojowy sposób życia (i odpowiadający mu światopogląd), patrz przykłady historyczne
 4. inne społeczności, grupy, rodziny, jednostki

Wyjątki

Mają cechy inicjatyw bez przemocy, ale nie są ujęte na tej liście (kliknij pozycję na liście, aby dowiedzieć się dlaczego):

Ochrona i obrona praw człowiekaOchrona praw obywateli dowolnego państwa wymaga stosowania siłowych metod, ale każda "cywilizowana" decyzja sądowa jest wykonywana, głównie, ze względu na perspektywę kary za nieposłuszeństwo, ale nie ze względu na zaufanie i szacunek między ludźmi.
Antywojenne inicjatywy (pacyfizm)Pozostawiają w stronie problem zabiespieczenia bezpieczeństwa przed legalnymi groźbami, kaleczeniem i zabójstwem ludzi (wojsko, policja, służby specjalne, aparat ścigania itp) . Ogólnie mają charakter symboliczny, nie zapobiegają zabójstwam ni lokalnie ani systemowo, rzadko doprowadzają do pojawiania się konkretnych programów pokojowych i innych produktów.
Opór bez przemocyNiezwykle rzadko wiąże się z chęcią zapewnienia ochrony bez zabijania. Najczęściej odkrywa się to nie wtedy, gdy ludzie stosują przemoc wobec drugiej osoby, ale wtedy, gdy sami czują się źle.
Polityka międzynarodowa i krajowaOgromna liczba spraw wymagających fachowej oceny i analizy konsekwencji, aby można je było jednoznacznie uznać za „rozwiązania prawdziwie pokojowe”. Regularne wykorzystywanie zasobów władzy.
Misje medyczne i humanitarneLikwidowanie skutków konfliktów, a nie ich powodów (nawet do zakazu omówienia tych że konfliktów). Bliska współpraca z siłami zbrojnymi, ich szkolenie i instruktaż.